Yritystuet, starttiraha, palkkatuki

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yritystukien avulla on mahdollista kehittää yrityksen osaamista ja voimavaroja kannattavasti. Jotta yritykselle voidaan myöntää yritystukia, pitää kassavirta on kunnossa. Yritystukia hakevan yrityksen toiminnan pitää olla kannattavaa.

Starttiraha on aloittaville yrittäjille suunnattu tuki, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo silloin, kun yritystoiminta on vasta alkamassa. Starttiraha on siis yrittäjän tuki, eikä yrityksen. Starttirahaa maksetaan siltä ajalta, kun yritystoiminta on vasta käynnistymässä. Starttirahaa myöntää TE-toimisto.TE - toimisto voi myös myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkaus kustannuksiin. Palkkatukea voi hakea sähköisesti Palkkatuki- verkkopalvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.

Lisätietoa yritystuista:

Europan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Kaupallisen kalastuksen tuista suurin osa saadaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Niitä myönnetään Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. EMKR:n tavoite on auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen ja tukea rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksilta sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on käynnissä ja se on suunniteltu alkavaksi vuoden 2021 aikana. Sen myötä tulee uusia tukilinjauksia.

Kalastuksen tukimuodot ovat joko määräaikaisen tai jatkuvan haun piirissä.

Jatkuvassa haussa (EMKR) ovat seuraavat tukimuodot:

 • Terveys ja turvallisuus kalastuksessa
 • Kalastusaluksen moottorivaihto
 • Kalastuksen ympäristöinvestoinnit
 • Saaliin arvon lisääminen
 • Nuorten kalastajien tuki
 • Toiminnan monipuolistaminen
 • Kalastuksen neuvontapalvelut
 • Osaaminen ja vuoropuhelu
 • Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (alle 200 000€ / 60%)
 • Alueelliset kalatalousryhmät
Kalatalousverkosto kuvapankki-10.jpg

Määräaikaisia tukimuotoja ovat:

 • Kalastuksen innovointi
 • Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus
 • Kalastuksen ympäristöinnovointi
 • Vesiekosysteemin suojelu ja ennallistaminen
 • Kalasataminen ja purkupaikkojen kehittäminen
 • Jätteiden kerääminen merestä
 • Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen


Kalatalouden toimintaryhmät

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalouden toimintaryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin.

Niiden tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varoista.

Tukea voi saada esimerkiksi: ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen, ammattikalastajien liiketoiminnan, uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen, nuorten aktivointiin, kalastusaluksen moottorivaihtoon, ympäristöinvestoihin, kalan käytön monipuolistamiseen, kalavesien hallinnon kehittämiseen, kansainväliseen yhteistyöhön.Lisätietoa tuen edellytyksistä: Tuen edellytykset ja valintaperusteet

Lisätietoa tukimahdollisuuksista:

Kalastusaluksen tukimahdollisuudet

Monipuolisia EMKR:n tukemia rahoitusvälineitä voidaan toteuttaa eri tavoin mm. tarjoamalla käynnistystukea nuorille kalastajille ensimmäisen kalastusaluksen hankintaan, tai kalastusaluksien energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Tukien tavoitteena on ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen. Kalastusaluksen moottorivaihto, kalastusksen ympäristöinvestointi, saaliin arvon lisääminen, nuorten kalastajien tuki sekä toiminnan monipuolistaminen ovat tukimuotona jatkuvan haun piirissä.

Kalankäsittelytilojen tukimahdollisuudet

ELY-keskus voi myöntää EU-tukea kalankäsittelytilojen kunnostus- ja kehityshankkeille. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee ammattikalastajien toimintaa parantavia investointeja ja muita toimia. Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (alle 200 000€ / 60%) kuuluu jatkuvasssa haussa oleviin tukimuotoihin. Laitoshyväksytyt kalankäsittelytilat on välttämätön edellytys kalastuselinkeinon kehittymiselle. Ainoastaan laitoshyväksytyissä tiloissa käsiteltyä kalaa voi myydä lähialueen ulkopuolelle ja kalatukuille.

Pyydysten tukimahdollisuudet

Suomessa hylkeenkestävien pyydysten (rysien) hankkimista on tuettu investointituilla. ELY-keskuksen kautta voi hakea tukea Euroopan kalatalousrahastolta. Kalastuksen ympäristöinvestoinnin tavoite on vähentää saaliin poisheittämistä ja ympäristöön kalastuksesta kohdistuvia vaikutuksia (laitteisiin, joilla suojataan pyydyksiä ja saaliita direktiivillä suojelluilta nisäkkäiltä tai linnuilta).

Suomen linjaus on tukea hylkeen kestäviä pyydyksiä ja verkkojen vaihtoa rysiin ja katiskoihin.

Haittaeläinkorvaukset

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) voidaan myöntää korvausta merimetson ja hylkeiden aiheuttamista vahingoista saaliin laskennallisen arvon perusteella.

Kalatalousverkosto kuvapankki-38.jpg

Valtio on maksanut korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Maksettavat avustukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista.

Lisätietoa haittaeläinkorvauksista: