Kalastusaluksen hankinta

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaikki merialueella ja sisävesillä kaupallista kalastusta harjoittavat alukset on rekisteröitävä kalastusalusrekisteriin. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-Keskus ja siihen voidaan merkitä vain suomalaisia aluksia. Kalastusaluksien pituus on luokiteltu kolmeen eri osaan. Luokkaan I kuuluvat alukset, joiden pituus on alle 15 metriä, luokkaan II alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä mutta alle 24 metriä ja luokkaan III alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä.

Kalastusalusten rakenteellisista ja laitteita koskevista vaatimuksista säädetään myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa. Ruokaviraston ohje: Kalastusaluksen valvonta

Kaikkia aluksia koskevat vaatimukset:

1. Alusten on oltava siten suunniteltuja ja rakennettuja, ettei pilssivesi, jätevesi, savu, polttoaine, öljy, rasva tai muu haitallinen aine aiheuta tuotteiden saastumista.

2. Pintojen, joihin kalastustuotteet ovat kosketuksissa, on oltava soveltuvaa ruostumatonta, sileää ja helposti puhdistettavaa materiaalia. Pinnoitteiden on oltava kestäviä ja myrkyttömiä.

3. Laitteiden ja kalastustuotteiden käsittelyssä käytettyjen materiaalien on oltava valmistettu helposti puhdistettavasta ja desinfioitavasta ruostumattomasta materiaalista.

4. Jos alukset ottavat vettä käytettäväksi kalastustuotteisiin, vesi on otettava sellaisesta kohdasta, että vältetään saastuminen veden hankinnassa.

Europan Unionin vaatimukset kalastusaluksiin koskevat vakavuutta, palosuojaa, koneistoa ja sähköasennuksia, miehistön suojelua ja hengenpelastusvälineistöä nykyisillä yli 24 metrin pituisilla aluksilla, uusilla ja nykyisillä 15–24 metrin pituisilla aluksilla ja uusilla 10–15 metrin pituisilla aluksilla. Pienempiä aluksia varten pidetään asianmukaisena vain yleisdirektiiviä, joka kattaa vakavuuden, hengenpelastuslaitteet, miehistön suojelun, palotorjunnan sekä radio- ja navigointilaitteistot.


Lisätietoa:


Lailla on haluttu myös helpottaa kalastustoiminnan harjoittamista säätämällä mahdollisuutta hakea rekisteröintilupa jo ennen kalastusaluksen hankintaa. Rekisteröintiluvan saatuaan kalastajalla on aina vähintään vuosi aikaa hankkia sopivaksi katsomansa kalastusalus. Kalastusaluksen hankintaa on myös haluttu helpottaa säätämällä aluksen omistajalle oikeus säilyttää rekisteristä poistamansa kalastusaluksen rekisteritila määräajan itsellään.

Kalastusaluksen rekisteröinti FIN/KAL

Kaikki merialueella kaupallista kalastusta harjoittavat alukset on rekisteröitävä kalastusalusrekisteriin. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-Keskus ja siihen voidaan merkitä vain suomalaisia aluksia. Myös sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien alusten ja veneiden rekisteröinti on pakollista 12.12.2016 voimaan tulleen lain (Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta) 1048/2016 mukaisesti.

Kalastusalusrekisteriin merkitylle alukselle annetaan kolme kirjainta sekä numero-osan käsittävä tunnus. Tunnuksen kirjainosa sisältää kirjaimet FIN ja numero-osa alusryhmittäin juoksevassa numerojärjestyksessä annettavan numeron. Kalastusalusrekisteriin merkitylle sisävesialukselle annetaan kolme kirjainta sekä numero-osan käsittävä tunnus. Tunnuksen kirjainosa sisältää kirjaimet KAL ja numero-osa juoksevassa numerojärjestyksessä annettavan numeron.

Rekisteriluokat / poisto / säästäminen

Rekisteriluokat. Merialueella kalastusalusrekisterissä on kaksi eri ryhmää joille on määrätty omat kapasiteettirajat. Rekisteritila mitataan aluksen vetoisuutena (GT) ja konetehona (kW).

1) kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset kalastusalukset (rannikkoalukset) ja 2) kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin pituiset kalastusalukset (avomerialukset).

Kalastusalusten ryhmittely rannikko- ja avomerialuksiin perustuu alusten teknisiin ominaisuuksiin ja eroavaisuuksiin niiden harjoittamassa kalastuksessa. Rannikkoalusten harjoittama pyynti on pienimuotoista ja usein paikallista, kun taas avomerialukset liikkuvat laajoilla alueilla kalastamassa kiintiöityjä kalakantoja ja pyrkivät keräämään mahdollisimman suuria saaliita yhtä kalastusmatkaa kohden.

Sisävesialueella alukset jaetaan kahteen ryhmään käyttötarkoituksen perusteella: 1) troolarit sekä 2) muut alukset. Kapasiteettimääriä ei ole rajoitettu. Rekisteröinnin hoitaa Varsinais-Suomen ELY-Keskus.


Rekisteristä poisto. Kalastusalus poistetaan rekisteristä jos aluksen omistaja kirjallisesti sitä pyytää tai jos kalastusaluksen päällikkö ei ole kuluvan vuoden eikä kolmen edellisen kalenterivuoden aikana antanut kalastusalusta koskevia saalisilmoituksia. Kalastusalus poistetaan myös rekisteristä. 1) jos alus ei ole enää suomalainen; 2) jos aluksen poistamista rekisteristä edellytetään Euroopan unionin säädöksissä; 3) jos alus on haaksirikkoutunut tai muutoin tuhoutunut; tai 4) jos aluksen kalastuslisenssi on ollut keskeytettynä yhtäjaksoisesti kolme vuotta


Rekisterin säästäminen. Jos kalastusalus poistetaan rekisteristä omistajan pyynnöstä, omistajalla on oikeus säilyttää poistetun aluksen rekisteritila käytettäväksi toisen kalastusaluksen rekisteröintiin tai rekisteröidyn kalastusaluksen kalastuskapasiteetin lisäämiseen samassa alusryhmässä. Rekisteritilan säilyttämistä tulee pyytää kirjallisesti samalla kun pyydetään aluksen poistamista rekisteristä

Kalastusalus alkutuotantopaikkana

Kalastuksessa alkutuotantoon kuuluvat myös kalastusaluksella tehtävät kalan teurastus, verenlasku, pään poistaminen, sisälmysten ja evien poistaminen sekä jäähdyttäminen ja kääriminen sekä peratun tai perkaamattoman kalan kuljetus alkutuotantopaikalta ensimmäiseen määränpäänä olevaan elintarvikehuoneistoon.

Alkutuotannon toimijoiden tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus alkutuotantopaikasta elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kalastajat ovat alkutuotannon toimijoita, ja heidän tulee tehdä vaadittu ilmoitus toiminnastaan sille elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka vastaa kalastusaluksen suunnitelmallisesta valvonnasta eli käytännössä kalasaaliin purkusataman tai purkupaikan kuntaan

Jos kalastusaluksilla käsitellään (esimerkiksi fileoidaan, paloitellaan, jalostetaan, pakataan tai varastoidaan) tai pakastetaan kalastustuotteita, kalastusalus on hyväksyttävä joko pakastusalukseksi tai uivaksi jalostamoksi. Kalastusaluksen hyväksyy laitokseksi sen kunnan elintarvikevalvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan. Elintarvikealan toimijan on haettava kirjallisesti aluksen hyväksymistä laitokseksi. Katso Ruokavirston ohje: Kalastusaluksen valvonta


Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Valvonta, Pätevyysvaatimukset, Meriturvallisuusvaatimukset